จัดอบรมโครงการ SAFETY FIRST ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลลุมปุ๊ก ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก