เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ ลงพื้นที่ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ออกติดตามเยี่ยมครอบครัวและให้การช่วยเหลือแม่วัยรุ่น ในพื้นที่ตำบลลุมปุ๊ก