กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

ได้รวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม ตามกฏหมายและระเบียบแบบแผนทางราชการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

*** คลิกด้านล่าง

http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1

ข้ามไปยังทูลบาร์